Warunki gwarancji

§1

1. PPHU WOLSKI jako producent drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej DJ-68 udziela Nabywcy gwarancji na stolarkę budowlaną wyprodukowaną zgodnie z normą PN-88/B-100085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” oraz Aprobatą Techniczną AT-15-4273/2000.

2. Gwarancją jakości objęte są usterki produktu spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami materiałowymi.

3. Gwarancja, licząc od daty wydania/ sprzedaży towaru jest udzielona na okres:

a) w przypadku montażu przez ekipę posiadającą autoryzację Producenta:

 • stolarka wykonana w standardzie WOLSKI – PRESTIGE
 • na konstrukcję okna i drzwi balkonowych – 60 miesięcy;
 • na prawidłowe funkcjonowanie okuć w oknach – 60 miesięcy;
 • na powłokę lakierniczą – 72 miesiące;
 • na zespolenie szyb – 60 miesięcy;
 • stolarka wykonana w standardzie WOLSKI – PLUS
 • na konstrukcję okna i drzwi balkonowych – 48 miesięcy;
 • na prawidłowe funkcjonowanie okuć w oknach – 48 miesięcy;
 • na powłokę lakierniczą – 48 miesięcy;
 • na zespolenie szyb – 60 miesięcy;
 • stolarka wykonana w standardzie WOLSKI – NORMA
 • na konstrukcję okna i drzwi balkonowych – 24 miesiące;
 • na prawidłowe funkcjonowanie okuć w oknach – 48 miesięcy;
 • na powłokę lakierniczą – 24 miesiące;
 • na zespolenie szyb – 60 miesięcy;
 • drzwi wejściowe
 • na konstrukcję i powłokę lakierniczą – 24 miesiące;
 • na prawidłowe funkcjonowanie zawiasów i zamków – 24 miesiące;

b) w przypadku gdy Nabywca towaru zapewnia sobie własny, samodzielny, nieautoryzowany montaż lecz zgodny z „Instrukcją montażu stolarki otworowej” stanowiącą załącznik do niniejszych warunków gwarancji:

 • stolarka wykonana w standardzie WOLSKI – PRESTIGE
 • na konstrukcję okna i drzwi balkonowych – 36 miesięcy;
 • na prawidłowe funkcjonowanie okuć w oknach – 12 miesięcy;
 • na powłokę lakierniczą – 48 miesięcy;
 • na zespolenie szyb – 60 miesięcy;
 • stolarka wykonana w standardzie WOLSKI – PLUS
 • na konstrukcję okna i drzwi balkonowych – 36 miesięcy;
 • na prawidłowe funkcjonowanie okuć w oknach – 12 miesięcy;
 • na powłokę lakierniczą – 36 miesięcy;
 • na zespolenie szyb – 60 miesięcy;
 • stolarka wykonana w standardzie WOLSKI – NORMA
 • na konstrukcję okna i drzwi balkonowych – 12 miesięcy;
 • na prawidłowe funkcjonowanie okuć w oknach – 12 miesięcy;
 • na powłokę lakierniczą – 12 miesięcy;
 • na zespolenie szyb – 60 miesięcy;
 • drzwi wejściowe
 • na konstrukcję i powłokę lakierniczą – 12 miesięcy;
 • na prawidłowe funkcjonowanie zawiasów i zamków – 6 miesięcy;

c) elementy dodatkowe takie jak:

 • żaluzje wewnątrzszybowe, szprosy międzyszybowe,
 • szprosy zewnętrzne drewniane,
 • wewnętrzne parapety drewniane, rolety, nawietrzaki,
 • ozdobne listwy przymykowe, drewniane okapniki – 12 miesięcy.

§2

1. Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do kwalifikacji wad ujawnianych w jego wyrobach oraz decydowania o sposobach ich usunięcia.

2. W przypadkach spornych Nabywca stolarki jako uprawniony z gwarancji wyraża zgodę na dokonanie kwalifikacji wad przez neutralnego rzeczoznawcę i respektowania wyników tej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy pokrywa strona, przeciwko której wydane zostało orzeczenie.

3. Gwarancją objęte są wady w wyrobach, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie przy spełnieniu następujących warunków:

a) wada ujawniła się w ciągu okresu gwarancji określonego w §1 pkt. 3 niniejszych warunków gwarancji,

b) przed zamontowaniem wyrób był składowany i magazynowany zgodnie z wymaganiami PN-B-05000 tzn. w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych, o utwardzonym podłożu na legarach,

c) stolarka została zamontowana zgodnie z „Instrukcją montażu stolarki otworowej” stanowiącą załącznik do niniejszych warunków gwarancji,

d) wyrób był użytkowany i konserwowany zgodnie z „Instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” stanowiącą załącznik do niniejszych warunków gwarancji,

4. Szczegółowy wykaz towarów objętych gwarancją jest zamieszczony na dowodzie sprzedaży tj. fakturze.

§3

1. W okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wadliwych wyrobów.

2. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje automatycznego wydłużenia okresu gwarancji.

3. W przypadku stwierdzenia przez Producenta, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, Nabywca ma prawo do uzyskania obniżenia ceny lub wymiany wadliwych wyrobów. W przypadku wymiany Nabywca jest zobowiązany do zwrotu wadliwych wyrobów.

§4

1. Na dowód udzielenia gwarancji Producent wystawia kartę gwarancyjną.

2. Podpisanie gwarancji przez kupującego oznacza zaakceptowanie warunków gwarancji.

3. Na podstawie ważnej gwarancji Nabywcy przysługuje prawo do jednorazowego, bezpłatnego przeglądu i regulacji zamontowanej stolarki w okresie do 6 miesięcy od daty zakupu wyrobu.

§5

1. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcę w ciągu 30 dni od daty ich zauważenia. W przeciwnym razie kupujący traci przysługujące Mu uprawnienia z warunków gwarancji. Reklamację należy składać w formie pisemnej.

2. Sprzedawca ma obowiązek wypełnienia druku „Karty zgłoszenia reklamacji” i przekazania go podmiotowi uprawnionemu przez Producenta do rozpatrywania reklamacji.

3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, czyli przyjęcia reklamacji i ewentualnie późniejszych świadczeń serwisu gwarancyjnego jest przedłożenie dowodu zakupu tj. faktury.

4. Przedstawiciel Producenta oceni zasadność reklamacji oraz określi rodzaj wad w terminie do:

 • 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, w odniesieniu do osób fizycznych,
 • 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, w odniesieniu do pozostałych podmiotów uprawnionych z tytułu gwarancji.

5. Uznane wady zostaną naprawione w okresie;

 • 14 dni – w przypadku, kiedy wada jest możliwa do usunięcia na miejscu, bez potrzeby dosyłania elementów lub podzespołów z zakładu Producenta,
 • 28 dni – w przypadku, kiedy naprawa wymaga dosłania elementów lub podzespołów z zakładu Producenta
 • 42 dni – w przypadku, gdy wadliwy wyrób został zakwalifikowany do wymiany.

6. Producent zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu, w przypadku konieczności uzyskania ekspertyz lub zastosowania materiałów niestandardowych.

7. W uzgodnieniu z Odbiorcą termin, o którym mowa w punkcie pkt.5 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie z powodu ważnych przyczyn obiektywnych (np. warunki meteorologiczne)

§6

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia wyrobu powstałe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.

2. Gwarancją nie jest/są objęte:

 • uszkodzenia mechaniczne powstałe po odbiorze wyrobu na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbań, nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem, źle zabezpieczonego wyrobu w transporcie, niewłaściwego składowania,
 • uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu wykonanego przez Nabywcę we własnym zakresie, niezgodnego z „Instrukcją montażu stolarki otworowej” stanowiącą załącznik do niniejszych warunków gwarancji,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z „Instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” eksploatacji i konserwacji wyrobu np. na skutek działania gruboziarnistych środków czyszczących, taśm klejących itp.,
 • pozostałości po taśmie i folii ochronnej, którą był zabezpieczony wyrób podczas wykonywania prac budowlanych,
 • czynności przewidziane w „Instrukcji użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” stanowiącej załącznik do niniejszych warunków gwarancji, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (regulacja okuć oraz konserwacja wyrobów w okresie użytkowania nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych),
 • różnice w tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej wynikające ze struktury i właściwości drewna. Odcień i rozkład intensywności uzależniony jest od różnej gęstości drewna, a co za tym idzie nierównomiernego wsiąkania lakieru,
 • nierówności płaszczyzn i powłok lakierniczych na powierzchniach niewidocznych wyrobu (np. przekroje wewnętrzne skrzydeł i ościeżnic, elementy zakryte murem i tynkiem),
 • drobne nierówności powierzchni silikonowych,
 • niewielkie nierówności listew przyszybowych, nie utrudniające eksploatacji wyrobu, a wynikłe ze specyfiki użytego materiału (np. zastosowania materiału łączonego z długości na tzw. mikrowczepy),
 • drobne szczeliny na łączeniu listew przyszybowych, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału,
 • zjawisko załamania się światła na szybie tzw. efekt tęczy,
 • zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie, będące wynikiem złej wentylacji pomieszczeń,
 • przebarwienia powłoki lakierniczej i uszkodzenia powstałe na skutek pęcznienia drewna spowodowane zbyt wysoką, tj. przekraczającą 65%, względną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach,
 • uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. gradobicie i burze lub ingerencja ptactwa,
 • przebarwienia białych powłok lakierniczych, powstałych na skutek naturalnych związków zawartych w drewnie tj: żywica, garbniki
 • niewielkich zmian w barwie drewna lub naniesionej warstwie lakieru, utrata połysku powłoki lakierniczej, efekt kredowania, za co w naturalny sposób odpowiedzialne są warunki atmosferyczne,
 •  postępujące wady wyrobu wynikłe z zaniechania konserwacji (patrz „Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i konserwacji”),
 • złe funkcjonowanie okuć i konstrukcja stolarki w przypadku, gdy gabaryty lub kształty okien i drzwi są niezgodne z Aprobatą Techniczną a zlecone przez Nabywcę do realizacji w wykonaniu indywidualnym,
 • wymiana ramy i skrzydła, z którego nastąpił wyciek żywicy. Producent zastrzega sobie prawo do mechanicznego usunięcia żywicy i położenia w tym miejscu warstwy renowacyjnego lakieru pod pędzel. Uzyskana powłoka lakiernicza metodą pod pędzel odbiega od fabrycznej,
 • uszkodzenia wynikłe z niestabilności murów, w których stolarka została zamontowana,
 • wady w wyrobie powstałe na skutek uszkodzeń spowodowanych przypadkami losowymi niezależnymi od producenta, np. klęski żywiołowe, wojny, powodzie, pożary, włamania itp.,

§7

1. Gwarancja traci ważność w przypadku:

a) samowolnego dokonania przeróbek lub napraw wyrobów objętych gwarancją,
b) stwierdzenia zamocowania bezpośrednio do elementów stolarki wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lub krat, które naruszają konstrukcję okna,
c) stwierdzenia faktu zamalowania farbą uszczelek, okuć lub powierzchni silikonu,
d) stwierdzenia faktu, że po zamontowaniu stolarki, prace budowlane w budynku, zaliczające się do tzw. prac mokrych (m.in. tynki, posadzki) były wykonane niezgodnie z zasadami prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Niewłaściwe wentylowanie prowadzi do pęcznienia drewna, paczenia się skrzydeł i ram, złego funkcjonowania okuć, uszkodzenia powłoki lakierniczej (m.in. odpryski, przeżółknięcia, przebarwienia, złuszczenia lakieru) i generalnego zniszczenia stolarki,
e) gdy karta gwarancyjna nie zawiera daty zakupu, podpisu i pieczęci producenta,
f) gdy w karcie gwarancyjnej dokonano jakichkolwiek korekt, poprawek przez osoby nieupoważnione,
g) gdy karta gwarancyjna została utracona.

2. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego złej obsługi i niepoprawnej konserwacji (niezgodnej z „Instrukcją użytkowania, konserwacji i pielęgnacji”) oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Producenta mogą być usunięte wyłącznie na koszt użytkownika. W przypadku, kiedy w/w przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe wyrobu, następuje utrata gwarancji.

3. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Nabywca.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.

3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W razie utraty gwarancji duplikat nie będzie wydany.